Bản tin tức

Cập nhật thông tin mới nhất

Quản lý đánh giá hiệu suất công việc IDPerformance

Sao còn phải đánh giá hiệu suất công việc của nhân viên bằng số sách thủ công nữa, người người đều đã dần chuyển sang ứng dụng công nghệ còn bạn thì sao?

Quản lý thông tin nhân sự với phần mềm IDPersonnel

Nhân sự công ty thì đông, phòng nhân sự thì lưu cả tủ hồ sơ giấy tờ để rồi tới lúc cần tìm hồ sơ để kiểm tra hay chỉnh sửa lại mất thời gian. Dù các tập hồ sơ đã được phân loại rõ ràng song cũng không tránh khỏi việc mất thời gian để lọc lại thông tin và tìm kiếm.

KPIs Dashboard - Mẫu excel báo cáo tổng quan KPIs của doanh nghiệp (tải miễn phí)

Mẫu file excel báo cáo tổng quan KPIs được thể hiện trực quan bằng biểu đồ hiệu suất. Bên cạnh đó, biểu đồ hiệu suất còn cung cấp đầy đủ thông tin thay đổi trong quá trình vận hành, đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp hoặc có phương hướng khắc phục kịp thời các rủi ro phát sinh trong kỳ.