Thumb
  • KHÁCH HÀNG
    MHI Power Control Systems Co., Ltd.(MPW-CS)
  • DỰ ÁN
    Hệ thống quản lý bảo trì nhà máy - MIS
  • SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ
    4 nhà máy với trung bình 30,000 thiết bị/ nhà máy

Công ty Cổ phần IDTEK  phát triển phần mềm quản lý bảo trì (Maintenance Information System - MIS) cho nhà máy điện của khách hàng Nhật Bản - MHPS Control Systems, Ltd. (hiện tại đã thay đổi tên thành MHI Power Control Systems)
Hệ thống này cung cấp giải pháp quản lý các thiết bị và tương tác với các hệ thống và chương trình khác để ghi nhận các thông tin liên quan đến việc quản lý và bảo trì trong nhà máy.
Hiện tại phần mềm MIS đã được triển khai thành công tại các dự án Nhiệt điện OMON - Việt Nam, MaJung-Malaysia, Linkkou - Đài Loan, Grati -Indonesia...

Nhà máy điện Ô Môn II tại Cần Thơ

QUY TRÌNH DỰ ÁN

Giai đoạn Hạng mục công việc Thời gian
1 Thu thập yêu cầu và phân tích hệ thống 35 ngày
2 Định nghĩa và thiết kế hệ thống 22 ngày
3 Lập trình chức năng 65 ngày
4 Kiểm thử phần mềm 15 ngày
5 Triển khai và Hướng dẫn sử dụng 05 ngày