• Now Hiring: We are looking for a Full Stack Developer. Want to join us? See more

Search results

IDDoc eng

Hệ thống quản lý tài liệu nâng cao
Blog Image

Hệ thống lưu trữ nâng cao - Kiểm soát quản lý dễ dàng

See more

ID OFFICE eng

Phần mềm Quản lý nội bộ doanh nghiệp
Blog Image

Bước chuyển đổi công nghệ mới - nâng cao quản lý chuyên nghiệp.

Xem chi tiết
ENG MP-CS tối ưu hóa vận hành bằng hệ thống quản lý bảo trì thiết bị nhà máy điện MIS
Customer success

ENG MP-CS tối ưu hóa vận hành bằng hệ thống quản lý bảo trì thiết bị nhà máy điện MIS

Hệ thống cung cấp giải pháp quản lý các thiết bị và tương tác với các hệ thống và chương trình khác để ghi nhận các thông tin liên quan đến việc quản lý và bảo trì trong nhà máy.