• Now Hiring: We are looking for a Full Stack Developer. Want to join us? See more

OUR CLIENTS & PARTNERS

Proud to cooperate with many domestic and international enterprises

Customer Success

Our Clients have chosen IDTEK to cooperate for a more effective performance

ENG MP-CS tối ưu hóa vận hành bằng hệ thống quản lý bảo trì thiết bị nhà máy điện MIS
Customer success

ENG MP-CS tối ưu hóa vận hành bằng hệ thống quản lý bảo trì thiết bị nhà máy điện MIS

Hệ thống cung cấp giải pháp quản lý các thiết bị và tương tác với các hệ thống và chương trình khác để ghi nhận các thông tin liên quan đến việc quản lý và bảo trì trong nhà máy.