TÍNH NĂNG

Best Choices in an On Demand Contact Center

Thumb
Màn hình quản lý chung

Màn hình theo dõi mọi hoạt động của Call Center.